در مورد کلام خدا بیشتر بدانید

زبان مورد نظر را ازینجا انتخاب نمایید.

Current study language: Dari. Bible language: Dari (Good News for a New Age)

بعضی از این درسها فایل صوتی به این زبان ندارد.

پروگرام "کتاب مقدس را بیشتر بدانید" را روی موبایل خود نصب نمایید.

دروس به زبان های ذیل موجوداست.

همچنان متن های کتاب مقدس را میتوانید به سایر زبانها بخوانید.


http://bible.no-sandals.co.uk/?sl=fd&dl=PRS=&dv=GNN